nernec
| e-Training | e-Learning | NFE Advice Center| ICT | Web Template |

Search WWW Search form esan.nfe.go.th
รู้จัก เรา แนะนำ web e-Book e-News e-Advice เอกสารวิชาการ สารสนเทศน่ารู้ Download

.

..
.05-10-52: 39493
02-11-52: 52281
.

Admin Only
สำหรับ web master ผู้ดูแล website เข้าไปแก้ไข ส่วนต่างๆ ของ website นี้
วิธีการใช้งาน
ท่านเป็นผู้ชม
ลำดับที่: 136040


หัวข้อที่ 3: e-Book> เรื่องที่ 38

 

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร

รวมแหล่งท่องเที่ยวและศาสนสถานที่น่าสนใจในจังหวัดสกลนครมากมาย อาทิเช่น ถ้ำเสรีไทย พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ พระธาตุเชิงชุมวรมหาวิหาร พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ฯลฯ

แหล่งเรียนรู้ตำบลสร้างมิ่ง
อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

รวมรวมเรื่องราวหมู่บ้านภายในตำบลสร้างมิ่ง ที่น่าสนใจ ทั้งประเพณีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน และรายละเอียดทั่วไปในชุมชนเหล่านี้

แหล่งเรียนรู้อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์

รวมแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ เช่น
อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม)  หลวงพ่อพระชีว์  วัดบูรพาราม 
วนอุทยานพนมสวาย  ปราสาทเมืองที ฯลฯ

 

อนุสาวรีย์และแหล่งโบราณสถาน
จังหวัดมหาสารคาม

ทำความรู้จักกับ อนุสาวรีย์และแหล่งโบราณสถานของจังหวัดมหาวารคามให้มากขึ้น ทั้งน่าสนใจและน่าศึกษา
ศาลาเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจัดทำโครงการสร้างสัญลักษณ์แห่งสถานที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชน เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อำเภอคำชะอีได้ทำการก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติฯเพื่อเป็นสัญลักษณ์...

ปราสาทเขาพระวิหาร

ได้รวบรวมเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ ปราสาทเขาพระวิหาร ซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างพรมแดนและอยู่ในที่ในความสนใจของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศในขณะนี้เครื่องปั้นดินเผา
ภูมิปัญญาเก่าแก่นครพนม

เครื่องปั้นดินเผามีความผูกพันกับวิถีชีวิตชาวอีสานแถบลุ่มน้ำสงครามมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรษจนถึง ปัจจุบัน และมีความเชื่อมโยงกับเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เนื่องจากแม่น้ำสงครามมีต้นกำเนิดจากบริเวณเทือกเขาภูพาน ในท้องที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ไหลผ่านจังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย ผ่านเข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครพนม ในเขตอำเภอศรีสงคราม และไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่บ้านไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นบริเวณใกล้เคียงกับบริเวณที่ก่อกำเนิดเครื่องปั้นดินเผาบ้านกลาง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

เมืองแป๊ะ

ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดบุรัรัมย์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในจังหวัด ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดบุรีรัมย์ ไว้พอสังเขป
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่เย็น เป็นสุข บ้านนิคมแปลง
2
ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน
จ.อำนาจเจริญ

บ้านนิคมแปลง 2 เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนำร่อง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ มีวิถีชีวิตและมีการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และมีครัวเรือนที่ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เห็นเป็นรูปธรรม และสามารถนำมาเป็นตัวอย่างแก่ครัวเรือนและหมู่บ้านอื่นได้
การดำเนินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การลดรายจ่ายในครัวเรือน การประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ การประหยัดและการออม การศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และความเอื้ออาทรเห็นอกเห็นใจกันของคนในชุมชน


เนื้อหาปัจจุบันที่ท่านกำลังอ่าน คือ เรื่องที่ 38 ชื่อ file:topic3_38.htm
อ่านเรื่องอื่นๆ ...[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ]


งานสารสนเทศ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่ 415 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 0 4531 1511 โทรสาร 0 4531 3479
http://esan.nfe.go.th/
ติดต่อมาได้ที่
 

พัฒนา ระบบ Web Template โดย ศรีเชาวน์ วิหคโต
Update ข้อมูลโดย งานสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เมื่อ