nernec
| e-Training | e-Learning | NFE Advice Center| ICT | Web Template |

Search WWW Search form esan.nfe.go.th
รู้จัก เรา แนะนำ web e-Book e-News e-Advice เอกสารวิชาการ สารสนเทศน่ารู้ Download

.

..
.05-10-52: 39493
02-11-52: 52281
.

Admin Only
สำหรับ web master ผู้ดูแล website เข้าไปแก้ไข ส่วนต่างๆ ของ website นี้
วิธีการใช้งาน
ท่านเป็นผู้ชม
ลำดับที่: 137467


เรื่องเด่น: > เรื่องที่ 1

สารบัญเนื้อหาทั้งหมด
 1. 8 กันยายน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ  อ่านรายละเอียด
 2. งานมหกรรม พืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 มหกรรมแห่งการเฉลิมฉลอง    อ่านรายละเอียด
 3. กศน. ปรับจุดเน้นและยุทธศาสตร์ การดำเนินงานปี 2550 เน้นปรัฐญา เศรษฐกิจพอเพียง   อ่านรายละเอียด
 4. สรุปการ ประชุมปฏิบัติการ National Workshop on ICT for NFE  อ่านรายละเอียด
 5. บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบ (ร่าง) พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อ่านรายละเอียด
 6. การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ (ผอ.ศนอ.) 4 กันยายน 2550  อ่านรายละเอียด
 7. Google Apps อ่านรายละเอียด
 8. ภาระกิจที่เป็นจุดเน้น กศน. ปี 2551 อ่านรายละเอียด
 9. การประชุมประชุมผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวญชายแดนจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2551  อ่านรายละเอียด
 10. การประชุมประชุมผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวญชายแดนจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2551 
 11. เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 12. เฉลิมพระชนม์พรรษา
 13. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 14. แบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
 15. วันสงกรานต์
 16. มิติใหม่ยกเครื่อง กศน.
 17. ฝึกอบรมทางไกล หลักสูตร ปวช.
 18. จดหมายจาก ผอ.
 19. 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
 20. ออ
 21. นโยบาย 3D
 22. 12 สิงหาคม 2552 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
 23. Tutor Channel
 24. การอ่าน เป็นวาระแห่งชาติ
 25. กศน. ดำบล
 26. ร่างนโยบาย กศน. 53
 27. ปฏิรูปการศึกษารอบสอง
 28. วันสุดท้ายของ "พบกันทุกวันอังคาร"

 29.  ทิศทาง กศน. ยุคใหม่ ปี 2551           
   Download เอกสาร ชุดที่ 1
   Download เอกสาร ชุดที่ 2
   Download เอกสาร ชุดที่ 3

  หรือต้องการอ่านเอกสาร ที่ website ของ ศนอ. สามารถอ่านได้ที่ http://202.143.141.237/nernec/news1_old.php?page=87
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ยกเครื่องกศนให้ทำงานเชิงรุกสร้างเครือข่ายและใช้ไอที 
       รายละเอียด >>

  มอบภารกิจ ผู้บริหาร กศน. ส่วนกลาง / ภาค

           เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2550 ได้มีการประชุมผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียนส่วนกลาง /ศูนย์ฯภาค ครั้งที่ 5/2550  ณ โรงแรมโรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการมอบหมายภาระกิจให้หน่วยงานต่างๆ ไปดำเนินการ ซึ่งมีข้อสรุปที่น่าสนใจ ท่านสามารถติดตามได้จากรายละเอียดสรุปผลการประชุม จาก website นี้
  สรุปรายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.ส่วนกลาง/ศูนย์ฯภาค ครั้งที่ 5/25508 กันยายน  วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 


     การศึกษานอกโรงเรียนเป็นการจัดการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนแต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะสนองตอบความต้องการในการเรียนรู้ของประชาชนได้อย่างทั่วถึง จำเป็นต้องมีการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนซึ่งมีลักษณะยืดหยุ่นมากกว่า สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างหลากหลายและทั่วถึง โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง รวมทั้งมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างวิธีการใหม่ ๆ ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนโดยทำให้การเรียนรู้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและแสวงหาได้โดยง่ายสำหรับคนทั่วไป

          การศึกษานอกโรงเรียนได้นำปรัชญา “คิดเป็น” มาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยมุ่งเน้นที่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตคนให้มีความสุข ซึ่งบุคคลสามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ หากสามารถแก้ไขปัญหาและปรับตัวให้ประสานสมดุลกับสภาพแวดล้อม องค์การศึกษาวิทยาศาตร์  และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ  (UNESCO) ได้กำหนด วันที่ 8  กันยายน ของทุกปีเป็นวัน International Literacy Day ตามมติของที่ประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จากประเทศทั่วโลกว่าด้วยการไม่รู้หนังสือ  เมื่อปี ค.ศ 1965  เพื่อระลึกถึงการรู้หนังสือสากลประเทศไทยจัดกิจกรรมตั้งแต่ปี  2510  เป็รต้นมา  และในปี 2522  ได้จัดนิทรรศการ "วันการศึกษานอกโรงเรียน"  มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการรู้หนังสือ และการศึกษาตลอดชีวิต  ด้วยเหตุนี้  Internationnal Literacy Day จึงกลายเป็น "วันการศึกษานอกโรงเรียน " ตั้งแต่ปี 2522 เป็นต้นมา


  เนื้อหาปัจจุบันที่ท่านกำลังอ่าน คือ เรื่องที่ 1 ชื่อ file:main1.htm
  อ่านเนื้อหาอื่น ...[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]งานสารสนเทศ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่ 415 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 0 4531 1511 โทรสาร 0 4531 3479
http://esan.nfe.go.th/
ติดต่อมาได้ที่
 

พัฒนา ระบบ Web Template โดย ศรีเชาวน์ วิหคโต
Update ข้อมูลโดย งานสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เมื่อ