nernec
| e-Training | e-Learning | NFE Advice Center| ICT | Web Template |

Search WWW Search form esan.nfe.go.th
กลับหน้าแรก
รู้จักเรา
แนะนำ web
e-Book
e-News
e-Advice
เอกสารวิชาการ
สารสนเทศน่ารู้
Download

เปิดบทเรียนออนไลน์


05-10-52: 39493
02-11-52: 52281

เฉพาะผู้ดูแลเว็บไซต์

สำหรับ web master ผู้ดูแล website เข้าไปแก้ไข ส่วนต่างๆ ของ website นี้
วิธีการใช้งาน
ท่านเป็นผู้ชม
ลำดับที่: 627724
เรื่องเด่นเดือนนี้: > หน้าที่ 1

ข่าวเด่น

 1. 8 กันยายน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ  อ่านรายละเอียด
 2. งานมหกรรม พืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 มหกรรมแห่งการเฉลิมฉลอง    อ่านรายละเอียด
 3. กศน. ปรับจุดเน้นและยุทธศาสตร์ การดำเนินงานปี 2550 เน้นปรัฐญา เศรษฐกิจพอเพียง   อ่านรายละเอียด
 4. สรุปการ ประชุมปฏิบัติการ National Workshop on ICT for NFE  อ่านรายละเอียด
 5. บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบ (ร่าง) พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อ่านรายละเอียด
 6. การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ (ผอ.ศนอ.) 4 กันยายน 2550  อ่านรายละเอียด
 7. Google Apps อ่านรายละเอียด
 8. ภาระกิจที่เป็นจุดเน้น กศน. ปี 2551 อ่านรายละเอียด
 9. การประชุมประชุมผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวญชายแดนจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2551  อ่านรายละเอียด
 10. การประชุมประชุมผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวญชายแดนจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2551 
 11. เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 12. เฉลิมพระชนม์พรรษา
 13. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 14. แบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
 15. วันสงกรานต์
 16. มิติใหม่ยกเครื่อง กศน.
 17. ฝึกอบรมทางไกล หลักสูตร ปวช.
 18. จดหมายจาก ผอ.
 19. 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
 20. ออ
 21. นโยบาย 3D
 22. 12 สิงหาคม 2552 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
 23. Tutor Channel
 24. การอ่าน เป็นวาระแห่งชาติ
 25. กศน. ดำบล
 26. ร่างนโยบาย กศน. 53
 27. ปฏิรูปการศึกษารอบสอง
 28. วันสุดท้ายของ "พบกันทุกวันอังคาร"

ปีงบประมาณ 2557

เริ่มปรับปรุงใหม่ เดือนพฤษจิกายน 2556 โดย ศรีเชาวน์ วิหคโต


 1. สรุปผลการดำเนินงาน สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2556 

   

  เนื้อหาปัจจุบันที่ท่านกำลังอ่าน คือ หน้าที่ 1 ชื่อ file:main1.htm
  อ่านเนื้อหาย้อนหลัง ...[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]

งานสารสนเทศ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่ 415 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 0 4531 1511 โทรสาร 0 4531 3479
http://esan.nfe.go.th/
ติดต่อมาได้ที่
 

พัฒนา ระบบ Web Template โดย ศรีเชาวน์ วิหคโต
Update ข้อมูลโดย งานสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เมื่อ
4 Orange Zaa