nernec
| e-Training | e-Learning | NFE Advice Center| ICT | Web Template |

Search WWW Search form esan.nfe.go.th
รู้จัก เรา แนะนำ web e-Book e-News e-Advice เอกสารวิชาการ สารสนเทศน่ารู้ Download

.

..
.05-10-52: 39493
02-11-52: 52281
.

Admin Only
สำหรับ web master ผู้ดูแล website เข้าไปแก้ไข ส่วนต่างๆ ของ website นี้
วิธีการใช้งาน
ท่านเป็นผู้ชม
ลำดับที่: 72823


ข่าวประชาสัมพันธ์: > เรื่องที่ 12

     ชื่องานวิจัย การศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
กรณีศึกษา : ชุมชนหมู่บ้านทับทิมสยามในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และ จังหวัดสุรินทร์

บทคัดย่อ

         การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ    ๑. ศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ        ๒. ศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ    และ  ๓. สร้างองค์ความรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ    กลุ่มเป้าหมาย   ได้แก่   ประชาชนในชุมชนหมู่บ้านทับทิมสยาม    ๐๗   ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ       และหมู่บ้านทับทิมสยาม  ๐๔  ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  จำนวน  ๔๐๐  คน   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย  โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ       ด้วยการศึกษาเอกสาร       รวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย   การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง     การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม     บันทึกอนุทินของผู้วิจัย  และ  กล้องถ่ายภาพนิ่งและเครื่องบันทึกแถบเสียง   

          ผลการศึกษา พบว่า
           ๑. รูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอนคือ
               ๑.๑  ขั้นการบูรณาการหลักสูตร      ได้หลักสูตรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน   ๒  หลักสูตร   คือ    หน่อไม้ฝรั่ง และ ดาวเรือง   จัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ         เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนรู้และผู้เรียนได้เรียนรู้ในลักษณะองค์รวม  คือ
                      ๑)  หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ    เรื่อง   หน่อไม้ฝรั่ง     จำนวน  ๘   หน่วยกิต  เวลาเรียน  ๓๒๐  ชั่วโมง ( ๑ หน่วยการเรียนใช้เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง )  และ  หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ    เรื่อง   ดาวเรือง    จำนวน  ๘  หน่วยกิต   เวลาเรียน  ๓๒๐  ชั่วโมง (๑ หน่วยการเรียนใช้เวลาเรียน  ๔๐  ชั่วโมง )
                      ๒) แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ      เป็นแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์   มี ๘  สาระการเรียนรู้  คือ หมวดวิชาพัฒนาอาชีพ, พัฒนาสังคมและชุมชน, วิทยาศาสตร์,  ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, ทักษะชีวิต ๒, ภาษาต่างประเทศ  และ  ทักษะชีวิต ๑ 
                ๑.๒   ขั้นปฏิบัติการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน       เป็นการจัดกระบวน
การเรียนรู้ในรูปแบบการบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว   ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้โดยผู้สอนเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ต่าง  ๆ        ที่ตนต้องจัดการเรียนรู้เข้ากับหัวข้อเรื่องที่สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริง หรือสาระการเรียนรู้ที่ได้กำหนดขึ้น     ในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ       ได้ใช้สาระ
การเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช   ๒๕๔๔   วิชาภาษาไทย    กับ    วิชาพัฒนาสังคมและชุมชน          โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการภายในวิชาและระหว่างวิชา  ครู     และ    ผู้เรียน   ร่วมกันพิจารณาหัวข้อเนื้อหาในหมวดวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องนำมาจัดหมวดหมู่ด้วยกัน   แล้วจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง     เช่น  วันสำคัญในหมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน     วิชาคอมพิวเตอร์      ผู้เรียนได้บันทึกข้อมูลวันสำคัญในเหตุการณ์    หรือเทศการต่าง ๆ      วิชาภาษาไทยผู้เรียนเขียนเรื่องวันสำคัญ      วิชาพัฒนาทักษะชีวิต   ๒    ผู้เรียนได้ตกแต่งและประดิษฐ์มุมวัฒนธรรมเกี่ยวกับวันสำคัญในเทศกาลต่าง ๆ  โดยใช้รากไม้       และนำตอไม้มาจัดเป็นมุมความรู้ในห้องสมุด     
           ๒. ปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ     พบว่า    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     ได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใน  ๓  วิธีสำคัญ   คือ   ๑.  ส่งเสริมสนับสนุนโดยการจัดอบรม  สัมมนา   และประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูการศึกษานอกโรงเรียน   ให้มีความรู้ในเรื่องการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น     เพื่อจัดทำหน่วยการเรียน     การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้    และการจัดการความรู้    เพื่อพัฒนางาน    พัฒนาคน  และพัฒนาฐานความรู้การเพิ่มทุนความรู้หรือเพิ่มทุนปัญญา     ๒.  ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในพื้นที่   โดยจัดส่งเอกสารตัวอย่างการทำหลักสูตรท้องถิ่น    เพื่อกำหนดหน่วยการเรียนแบบบูรณาการ     พร้อมแผ่นวีซีดี      ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    และ   ๓.   ส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ   แต่งตั้งทีมดำเนินการรับผิดชอบโดยตรง   และให้สร้างแรงจูงใจทำงานเป็นทีม
           ๓. องค์ความรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
คือ    หลักสูตรแบบบูรณาการการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรมทางวิชาการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน    ผู้สอนสามารถเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้กับหัวข้อเรื่องที่สอดคล้องกับสภาพชีวิตจริงของผู้เรียน  ชุมชนบุคคลในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้   และผู้เรียนยังได้รับวุฒิการศึกษาสูงขึ้น  ทำให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องในเวลาอันสมควร

           ข้อเสนอแนะระดับปฏิบัติการ   
           ๑.   ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ        ควรดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา   และชุมชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น  โดยการจัดทำสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหา   ความต้องการในชุมชนและสังคม    ภูมิปัญญาท้องถิ่น     และกำหนดหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ    ที่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ชุมชน     ในการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช   ๒๕๔๔     
           ๒.   สถานศึกษาสามารถนำหลักสูตรท้องถิ่นไปจัดเป็นหลักสูตรสถานศึกษาของตนเองได้        เพื่อให้ประชาชนในชุมชน     มีโอกาสเลือกศึกษาได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามความต้องการความสนใจและความถนัด  โดยเฉพาะ  ผู้เรียนสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตไว้เทียบโอนระดับการศึกษาได้ 
           ๓.   ควรมีสื่อการเรียนที่หลากหลายรูปแบบสนับสนุนให้ผู้เรียน  ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง   ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับการศึกษานอกระบบ    และการศึกษาตามอัธยาศัย
           ๔.   ควรมีคู่มือการใช้หลักสูตรท้องถิ่นที่สถานศึกษาได้พัฒนาแล้ว   ให้ครูได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ

 

วิเคราะห์/เขียนรายงาน โดย : นางอรัญญา  บัวงาม

          ผู้สนใจรายงานการวิจัยฉบับนี้ สามารถติดต่อขอรับได้ที่
          1. โดยตรงติดต่อ นางอรัญญา  บัวงาม  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศนอ.) โทร 045311511 
          2. สื่อสารผ่านเว็บบร์อดของ ศนอ.

 

ภาพ/ข่าว แสงจันทร์  เขจรศาสตร์

 


เนื้อหาปัจจุบันที่ท่านกำลังอ่าน คือ ข่าวที่ 12 ชื่อ file:news12.htm
อ่านเนื้อหาย้อนหลัง ...[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ]


งานสารสนเทศ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่ 415 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 0 4531 1511 โทรสาร 0 4531 3479
http://esan.nfe.go.th/
ติดต่อมาได้ที่
 

พัฒนา ระบบ Web Template โดย ศรีเชาวน์ วิหคโต
Update ข้อมูลโดย งานสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เมื่อ