nernec
| e-Training | e-Learning | NFE Advice Center| ICT | Web Template |

Search WWW Search form esan.nfe.go.th
รู้จัก เรา แนะนำ web e-Book e-News e-Advice เอกสารวิชาการ สารสนเทศน่ารู้ Download

.

..
.05-10-52: 39493
02-11-52: 52281
.

Admin Only
สำหรับ web master ผู้ดูแล website เข้าไปแก้ไข ส่วนต่างๆ ของ website นี้
วิธีการใช้งาน
ท่านเป็นผู้ชม
ลำดับที่: 138072


ข่าวประชาสัมพันธ์: > เรื่องที่ 116

พิธีจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติ
29 พ.ย. 2550
ณ ศนอ. จ.อุบลราชธานี

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

   

    

เปิดกรวยเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพร

    

กล่าวถวายพระพรและจุดเทียนชัย

    

รายงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและเปิดการประกวดร้องเพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน"

การแสดง Light up & Multimedia

      

    

     

    

เยี่ยมค่ายยุวกาชาดนอกโรงเรียน

    

เยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรม ศรช.เฉลิมพระเกียรติ 19 จังหวัด

    

    

    

    

    

นักศึกษาชาวกัมพูชาฝึกวิชาชีพ จาก ศฝช.สร มอบของที่ระลึกผอ.สำนักฯ

    

มอบรางวัลประกวดร้องเพลง "พ่อแห่งแผ่นดิน"

    

    

    

    

มอบโล่ ศรช.เฉลิมพระเกียรติ 318 แห่ง

    

มอบของที่ระลึกวันเกิด ผอ.จรูญพงษ์ จีระมะกร ผอ.ศนจ.นม แบบไม่ให้รู้ตัว

    


คำกล่าวราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคล (อศิรวาท)

ในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช    วันที่   5  ธันวาคม 2550

 

*****************************************

 

                ขอเดชะ   ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

 

          ข้าพระพุทธเจ้า   นายสมบัติ   สุวรรณพิทักษ์   ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ   พร้อมด้วยข้าราชการครู   ข้าราชการพลเรือน  ครูการศึกษานอกโรงเรียนและบุคลากรการศึกษานอกโรงเรียนทุกคน  ที่มาร่วมกันดำเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติ      ” กศน.อีสานตามรอยพระยุคลบาท  80 พรรษา  เทิดไท้องค์ราชันย์”    เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  5  ธันวาคม 2550   พร้อมกัน    ที่แห่งนี้

          ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม    ถวายพระพรชัยมงคล    ในวโรกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา     ในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทนี้   

          ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย    ทั้งปวง

จงดลบันดาลอภิบาลรักษา     ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท        ให้ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกร   ทุกถ้วนหน้า     ตลอดกาลนาน

 

          ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม   ขอเดชะ

 

*********************************

 


คำกล่าวรายงานพิธีเปิด

กิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ

กศน.อีสานตามรอยพระยุคลบาท  80 พรรษา เทิดไท้องค์ราชันย์”

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  5  ธันวาคม 2550

************************************************

กราบเรียน  ท่านผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน

          กระผม  นายนิคม  ทองพิทักษ์  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  “ศ.อ.ศ.อ.” จังหวัดอุบลราชธานี และคณะผู้บริหารสถานศึกษา

การศึกษานอกโรงเรียน    คณะครูและบุคลากรทางการศึกษานอกโรงเรียน   ขอขอบ

พระคุณที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและเปิดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ   ” กศน.อีสานตามรอยพระยุคลบาท  80 พรรษา

เทิดไท้องค์ราชันย์”  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  5  ธันวาคม      2550      ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2550  รวม  10  วัน  กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย

          1.นิทรรศการภาพถ่าย    “ในหลวงเสด็จอีสาน”    เป็นภาพถ่ายที่หลายๆท่านไม่เคยเห็นพิธีเปิด โดยท่านอาทร  จันทวิมล อดีตอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550

          2.กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ  โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด 19 จังหวัดได้นำต้นไม้ประจำจังหวัดมาปลูกสนับสนุนกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน

          3.กิจกรรมต้นไม้แห่งความดี  เป็นกิจกรรมเพื่อประกาศปณิธานที่จะทำความดีและการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

          4.การประชุมปฏิบัติการถอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานของศูนย์การเรียนชุมชน  เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน  ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2550   โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ          

- ผู้บริหารสถานศึกษา ศนจ.และ ศฝช.       

- ครูศูนย์การเรียนชุมชนที่ได้รับการประเมินดีเยี่ยมและดีเด่นในการ

ดำเนินงานขับเคลื่อน  อำเภอ ละ 1 คน รวม 21  คน    

- ครู ศูนย์การเรียนชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกในการดำเนินงานมีการ

พัฒนาการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนชุมชนยอดเยี่ยม  อำเภอ  ละ 1 คน  รวม 21 คน    

 

-  กรรมการศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดละ 2 อำเภอ ละ 1 คน   รวม 21 

คน   ผู้ดำเนินงานจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ จำนวน 30 คน

การจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ     สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติที่ผ่านการประเมินโดยใช้เกณฑ์ของคณะกรรมการระดับภาค ซึ่งได้มีการกำหนดร่วมกัน           นอกจากนี้ยังได้มีการจัดนิทรรศการในรูปแบบสาธิตเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

5. กิจกรรมค่ายยุวกาชาดนอกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี

6. กิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีกัลยาณมิตรและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีร่วมปฏิบัติธรรม ในคืนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550

          7.  กิจกรรมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน    ได้มอบหมายให้ศูนย์ฯภาคทุกภาคจัดประกวดร้องเพลง    “พ่อแห่งแผ่นดิน”   เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระปรีชาสามารถด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เมื่อคืนวันที่ 28  พฤศจิกายน 2550  ได้รับเกียรติจากศิลปินซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน คือ ท่าน ป.ฉลาดน้อย และท่านทองใส  ทับถนน     ร่วมแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ  บนเวทีแห่งนี้

          กิจกรรมที่จัดขึ้น    ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนทุกแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างดียิ่ง   ซึ่งพร้อมใจกันเทิดพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80  พรรษา  5  ธันวาคม 2550

          บัดนี้  ได้เวลาอันสมควรแล้ว   กระผมใคร่ขอกราบเรียนเชิญ ท่านผู้อำนวย

การสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน   เปิดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ   ” กศน.อีสานตามรอยพระยุคลบาท  80 พรรษา เทิดไท้องค์ราชันย์”  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  5  ธันวาคม 2550    การประกวดร้องเพลง  “พ่อแห่งแผ่นดิน”  มอบโล่ ศรช.เฉลิมพระเกียรติและโล่รางวัลการประกวดร้องเพลง  “พ่อแห่งแผ่นดิน”     ขอกราบเรียนเชิญครับผม

 


คำกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ

” กศน.อีสานตามรอยพระยุคลบาท  80 พรรษา เทิดไท้องค์ราชันย์”

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  5  ธันวาคม 2550

 

                ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   “ ศ.อ.ศ.อ. ”  

ท่านผู้บริหารสถานศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน  

ข้าราชการครู   ครูการศึกษานอกโรงเรียน บุคลากรการศึกษานอกโรงเรียน นักศึกษาและเครือข่ายการศึกษานอกโรงเรียน   แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

            กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง    ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีอันสำคัญในวันนี้  กระผมได้ทราบถึงกิจกรรมการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติ      ” กศน.อีสานตามรอยพระยุคลบาท  80 พรรษา เทิดไท้องค์ราชันย์”   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  5  ธันวาคม    2550        ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่   26 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2550  แล้ว       รู้สึกชื่นชมยินดีกับกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้โครงการนี้   

การศึกษานอกโรงเรียนมีภารกิจในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน    โดยเฉพาะการนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุยเดช   ทรงพระราชทานแนวทางให้กับประชาชนในการดำเนินวิถีชีวิต        สถานศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน    ได้เน้นการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ระดับประชาชน              โดยใช้ศูนย์การเรียนชุมชนเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษา    เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนในชนบท และมีส่วนร่วมในการน้อมนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต 

กิจกรรมต่างๆในโครงการถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากต่องานการศึกษานอกโรงเรียน  และเป็นโอกาสอันดีที่ให้ทุกท่านได้เห็นคุณค่าและเกิดความตระหนักในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

            กระผม  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ท่านทั้งหลายที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้   ซึ่งมาด้วยความตั้งใจ    มุ่งมั่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย  ตลอดไป  

และบัดนี้ได้เวลาอันสมควร     จึงขอเปิดกิจกรรมโครงการ  ” กศน.อีสานตามรอยพระยุคลบาท  80 พรรษา เทิดไท้องค์ราชันย์”   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  80  พรรษา  5  ธันวาคม 2550     ณ บัดนี้   

ขอขอบพระคุณมากครับ

 


 

 

 


เนื้อหาปัจจุบันที่ท่านกำลังอ่าน คือ ข่าวที่ 116 ชื่อ file:news116.htm
อ่านเนื้อหาย้อนหลัง ...[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ]


งานสารสนเทศ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่ 415 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 0 4531 1511 โทรสาร 0 4531 3479
http://esan.nfe.go.th/
ติดต่อมาได้ที่
 

พัฒนา ระบบ Web Template โดย ศรีเชาวน์ วิหคโต
Update ข้อมูลโดย งานสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เมื่อ