nernec
| e-Training | e-Learning | NFE Advice Center| ICT | Web Template |

Search WWW Search form esan.nfe.go.th
กลับหน้าแรก
รู้จักเรา
แนะนำ web
e-Book
e-News
e-Advice
เอกสารวิชาการ
สารสนเทศน่ารู้
Download

เปิดบทเรียนออนไลน์


05-10-52: 39493
02-11-52: 52281

เฉพาะผู้ดูแลเว็บไซต์

สำหรับ web master ผู้ดูแล website เข้าไปแก้ไข ส่วนต่างๆ ของ website นี้
วิธีการใช้งาน
ท่านเป็นผู้ชม
ลำดับที่: 627808
เรื่องเด่นเดือนนี้: > หน้าที่ 35

ประกาศสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรื่อง  ประกาศรายชื่อบุคคล/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและหรือสนับสนุน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖
******************


ตามที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้กำหนดให้มีการประเมินคัดเลือกบุคลากร/ หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่ายที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖  นั้น
   บัดนี้ การดำเนินการประเมินคัดเลือกดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงขอประกาศรายชื่อบุคคล/หน่วยงาน/สถานศึกษา /เครือข่าย ที่จัดและหรือสนับสนุนกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับภาค ดังนี้

๑.ประเภทบุคคลภายนอก และครู กศน. / ลูกจ้าง ทุกประเภท
 ๑. ศิษย์เก่า หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ได้แก่  นายวันชัย  บุษบา สังกัด กศน.อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย
 ๒. ศิษย์เก่า หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง   ได้แก่  นางประไพรพรรณ  อินทสร้อย สังกัด กศน.อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
 ๓. ศิษย์ปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่   นางไข่มุก มนต์ช่วย สังกัด กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ
 ๔. ศิษย์ปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง   ได้แก่ นางเสนอ  อามาตมนตรี สังกัด กศน.อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร
 ๕. อาสาสมัคร กศน.  ได้แก่  นายระพิน กตะศิลา   สังกัด กศน.อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ
 ๖.  ครูที่ปรึกษา โครงการยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือน อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ นายสุรัตน์  กัณหา สังกัด กศน.อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
 ๗.  กรรมการสถานศึกษา กศน. ได้แก่ นายจำนงค์   ประเสริฐโส  สังกัด กศน.อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม
 ๘.  ภูมิปัญญา ได้แก่ นายผอง  เกตพิบูลย์   สังกัด กศน.อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น
 ๙.  พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม./สถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่ นางสาวตรียนุช จันทร์เจริญ สังกัด สำนักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
 ๑๐.  พนักงานจ้างเหมาบริการในส่วนภูมิภาค ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.ราชันต์  ทองสัน สังกัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี 
 ๑๑.  ลูกจ้างประจำในส่วนภูมิภาค    ได้แก่ นายนิคม  ชมพูนิมิตร   สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
 ๑๒.  หัวหน้า กศน.ตำบล/แขวง  ได้แก่ นายวิเศษ  อืดผา สังกัด กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ   จังหวัดบึงกาฬ
 ๑๓.  พนักงานราชการ (ครูอาสาสมัคร) ได้แก่ นายสถาน สมัญญา สังกัด กศน.อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม
 ๑๔ –  ๑๘   ไม่มี
 ๑๙.  พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในศูนย์ กศน.ตำบล/แขวง   ได้แก่  นางวิลัย  รังหอม สังกัด กศน.อำเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ์
 ๒๐.  ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.)  ได้แก่ นางสาวพัชราพร   พนมเขต สังกัด กศน.อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี
 ๒๑.  ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ครู ปวช.)  ได้แก่ นางสาวพรทิพย์ ด่านลำมะจาก สังกัด กศน.อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา
 ๒๒.  ครูประจำกลุ่ม     ได้แก่  สิบเอกวุฒิชัย บุตรแสน  สังกัด กศน.อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร
 ๒๓.  ครูสอนคนพิการ   ได้แก่ นางสาวยุพิน  ชินวงษ์  สังกัด กศน.อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด
 ๒๔.  ครูสอนเด็กเร่ร่อน ได้แก่ นางวชิราภรณ์ จรรยาวิชานนท์ สังกัด กศน.อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา
 ๒๕.  ครูศูนย์พักพิง   -  
                     
๒. ประเภทหน่วยงานภาคีเครือข่าย/ศูนย์การเรียนชุมชน ทุกประเภท
     ๒๖.  หน่วยงานทหาร  ได้แก่  ร. 3 พัน 1  ค่ายกฤษณ์สีวะรา สังกัด อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
     ๒๗.  ทัณฑสถาน/เรือนจำ  ได้แก่ เรือนจำกลางอุดรธานี   สังกัด อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
     ๒๘.  สถานพินิจ  ได้แก่  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๓  จังหวัดนครราชสีมา สังกัด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
     ๒๙.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ได้แก่  เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ สังกัด อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ
     ๓๐.  หน่วยงานเอกชน  ได้แก่ รัตนาพร การผดุงครรภ์ โดยนางรัตนาพร  สมานชัย สังกัด อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ
     ๓๑.  กศน.ตำบล/แขวง  ได้แก่  กศน.ตำบลบ้านเชียง สังกัด กศน.อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี
     ๓๒.  ศูนย์การเรียนชุมชน  ได้แก่  ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง สังกัด กศน.อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
     ๓๓ – ๓๕    ไม่มี

๓.ผู้บริหารระดับอำเภอ/เขต ข้าราชการครู ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต และหน่วยงานในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต
 

๓.๑ ผู้บริหารระดับอำเภอ/เขต

  (๑)  ด้านส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ขนาดเล็ก ได้แก่ ว่าที่ ร.ท.จำนงค์   นนทะมาศ  สังกัด  กศน.อำเภอประจักษ์ศิลปาคม  จังหวัดอุดรธานี
ขนาดกลาง ได้แก่ นางประเยาว์   ชัยวงศา  สังกัด  กศน.อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นายสมพงษ์  รอดวินิจ  สังกัด    กศน.อำเภอสร้างคอม   จังหวัดอุดรธานี
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ นายพัฒนา  ปู่วัง  สังกัด กศน.อำเภอเมืองหนองคาย   จังหวัดหนองคาย

  (๒)  ผู้บริหารด้านวิชาการ
ขนาดเล็ก ได้แก่ …………………………………………………………………………………….………….
  สังกัด ..................................................จังหวัด.................................................
ขนาดกลาง ได้แก่ นางสุพิณ  เปี่ยมชาโต   สังกัด กศน.อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางจุรารัตน์ เพชรจันทึก   สังกัด กศน.อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ นายสุพัฒน์  สุวรรณสิงห์   สังกัด กศน.อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย

  (๓) ผู้บริหารด้านบริหารจัดการ
ขนาดเล็ก ได้แก่ นางมยุรี ศรีสวัสดิ์นุกูล   สังกัด กศน.อำเภอโพนทราย  จังหวัดร้อยเอ็ด
ขนาดกลาง ได้แก่ นางอัชราวดี  ภูมิรัตน์  สังกัด กศน.อำเภอเบญจลักษณ์  จังหวัดศรีสะเกษ
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางกรรณิการ์ รอบคอบ  สังกัด กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ นายสุรศักดิ์ วงศ์สุรศิลป์  สังกัด กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

  (๔)  ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอ/เขต
ขนาดเล็ก ได้แก่ นางดารณี  คณาเขว้า  สังกัด กศน.อำเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ
ขนาดกลาง ได้แก่ นางสาวปานอุรา อาจสุข  สังกัด กศน.อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางสมพิศ  ตลับนาค  สังกัด กศน.อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ นายสุรศักดิ์ สีดาบุตร  สังกัด กศน.อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

 ๓.๒  ข้าราชการครู/ สถานศึกษา ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ด้านส่งเสริมการอ่าน

  (๑)  ข้าราชการครูในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น  ด้านส่งเสริมการอ่าน
ขนาดเล็ก ได้แก่ ..................................................................................................................................
  สังกัด ..........................................................................จังหวัด..................................................
ขนาดกลาง ได้แก่ นายเชิดชัย กลึงพุดซา  สังกัด กศน.อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางมณีนุช  วัดทอง  สังกัด กศน.อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ นางสุภาพ เทพกลาง  สังกัด กศน.อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


  (๒) สถานศึกษา ( กศน.อำเภอ/เขต) ดีเด่น  ด้านส่งเสริมการอ่าน
ขนาดเล็ก ได้แก่ กศน.อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดกลาง ได้แก่ กศน.อำเภอทุ่งฝน    จังหวัดอุดรธานี  
ขนาดใหญ่ ได้แก่ กศน.อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ กศน.อำเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ


 ๓.๓  ข้าราชการครู/ สถานศึกษา ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ด้านส่งเสริมการศึกษาของผู้ด้อยโอกาส
     (๑)  ข้าราชการครูในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น  ด้านส่งเสริมการศึกษาของผู้ด้อยโอกาส
ขนาดเล็ก ได้แก่ ...................................................................................... 
  สังกัด ..........................................................................จังหวัด..................................................
ขนาดกลาง ได้แก่ นางสาวกรกมล สิทธิคุณ  สังกัด  กศน.อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางสาวรัศมี ศรีภิบาล  สังกัด  กศน.อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ นางพรพิมล เอื้อพิริยะกุล  สังกัด กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

     (๒) สถานศึกษา ( กศน.อำเภอ/เขต) ดีเด่น  ด้านส่งเสริมการศึกษาของผู้ด้อยโอกาส
ขนาดเล็ก ได้แก่ กศน.อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี   
ขนาดกลาง ได้แก่ กศน.อำเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดใหญ่ ได้แก่ กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

     ๓.๔  ข้าราชการครู/ สถานศึกษา ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ด้านส่งเสริมการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ
     (๑)  ข้าราชการครูในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น  ด้านส่งเสริมการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ
ขนาดเล็ก ได้แก่ ..................................................................................................................................
  สังกัด ..........................................................................จังหวัด..................................................
ขนาดกลาง ได้แก่ นายนพรัตน์  แจ้งหมื่นไวย  สังกัด กศน.อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางศิริพร  หาจันดา  สังกัด กศน.อำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ นายอิทธิพล จำนงศาสตร์  สังกัด กศน.อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

      (๒) สถานศึกษา ( กศน.อำเภอ/เขต) ดีเด่น  ด้านส่งเสริมการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ
ขนาดเล็ก ได้แก่ กศน.อำเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด
ขนาดกลาง ได้แก่ กศน.อำเภอนาแห้ว  จังหวัด เลย
ขนาดใหญ่ ได้แก่ กศน.อำเภอดงหลวง   จังหวัดมุกดาหาร
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ กศน.อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

     ๓.๕  ข้าราชการครู/ สถานศึกษา ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ด้านส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
    (๑)  ข้าราชการครูในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น  ด้านส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตาม
           อัธยาศัย
ขนาดเล็ก ได้แก่ ..................................................................................................................................
  สังกัด..........................................................................จังหวัด..................................................
ขนาดกลาง ได้แก่ นางสาวกรกมล สิทธิคุณ  สังกัด กศน.อำเภอวังน้ำเขียว   จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางสาวกฤตติยา  ชรารัตน์    สังกัด กศน.อำเภออากาศอำนวย    จังหวัดสกลนคร 
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ นางสุภาพ เทพกลาง  สังกัด กศน.อำเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา

       (๒) สถานศึกษา ( กศน.อำเภอ/เขต) ดีเด่น  ด้านส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
ขนาดเล็ก ได้แก่ กศน.อำเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์
ขนาดกลาง ได้แก่ กศน.อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
ขนาดใหญ่ ได้แก่ กศน.อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ กศน.อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี

     ๓.๖  ข้าราชการครู/ สถานศึกษา ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ด้านการป้องกันยาเสพติด
     (๑)  ข้าราชการครูในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น  ด้านการป้องกันยาเสพติด
ขนาดเล็ก ได้แก่ นางธัญวรัตน์  พงษ์เดชาตระกูล  สังกัด กศน.อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 
ขนาดกลาง ได้แก่ นายเชิดชัย กลึงพุดซา  สังกัด กศน.อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางศิริพร  หาจันดา  สังกัด กศน.อำเภอบ้านแฮด   จังหวัดขอนแก่น
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ นางดวงใจ ศรีเปารยะ  สังกัด กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี

      (๒) สถานศึกษา ( กศน.อำเภอ/เขต) ดีเด่น  ด้านการป้องกันยาเสพติด
ขนาดเล็ก ได้แก่ กศน.อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
ขนาดกลาง ได้แก่ กศน.อำเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น
ขนาดใหญ่ ได้แก่ กศน.อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ กศน.อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

     ๓.๗  ข้าราชการครู/ สถานศึกษา ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย
     (๑)  ข้าราชการครูในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น  ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย
ขนาดเล็ก ได้แก่ ..................................................................................................................................
  สังกัด ..........................................................................จังหวัด..................................................
ขนาดกลาง ได้แก่ ..................................................................................................................................
  สังกัด ..........................................................................จังหวัด..................................................

ขนาดใหญ่ ได้แก่ นายรัฐวัฒ นุธรรม  สังกัด กศน.อำเภอโพนนาแก้ว   จังหวัดสกลนคร
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ นายบรรลุ ทองเข็ม  สังกัด กศน.อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

     (๒) สถานศึกษา ( กศน.อำเภอ/เขต) ดีเด่น  ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย
ขนาดเล็ก ได้แก่ กศน.อำเภอโพนทราย  จังหวัดร้อยเอ็ด
ขนาดกลาง ได้แก่ กศน.อำเภอภูผาม่าน จังหวัด ขอนแก่น
ขนาดใหญ่ ได้แก่ กศน.อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ กศน.อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

     ๓.๘  ข้าราชการครู/ สถานศึกษา ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ด้านส่งเสริมกิจกรรมตามพระราชดำริ
     (๑)  ข้าราชการครูในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น  ด้านส่งเสริมกิจกรรมตามพระราชดำริ
ขนาดเล็ก ได้แก่ ..................................................................................................................................
  สังกัด ..........................................................................จังหวัด..................................................
ขนาดกลาง ได้แก่ ..................................................................................................................................
  สังกัด ..........................................................................จังหวัด..................................................
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นายกิติโรจน์  ธาตุชัย  สังกัด กศน.อำเภอน้ำโสม  จังหวัดอุดรธานี
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ นางเพ็ญพิศ  หิงประโคน  สังกัด กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

     (๒) สถานศึกษา ( กศน.อำเภอ/เขต) ดีเด่น  ด้านส่งเสริมกิจกรรมตามพระราชดำริ
ขนาดเล็ก ได้แก่ กศน.อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
ขนาดกลาง ได้แก่ กศน.อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร
ขนาดใหญ่ ได้แก่ กศน.อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ กศน.อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี
   
     ๓.๙  ข้าราชการครู/ สถานศึกษา ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ด้านส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
     (๑)  ข้าราชการครูในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น  ด้านส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
ขนาดเล็ก ได้แก่ ..................................................................................................................................
  สังกัด ..........................................................................จังหวัด..................................................
ขนาดกลาง ได้แก่ นางบุศรา อารีชาติ  สังกัด กศน.อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางผณินทร์  เสาร์โสภา  สังกัด กศน.อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ นางลัทธพรรณ ตุงชีพ  สังกัด กศน.อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
     (๒) สถานศึกษา ( กศน.อำเภอ/เขต) ดีเด่น  ด้านส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
ขนาดเล็ก ได้แก่ กศน.อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัด หนองคาย
ขนาดกลาง ได้แก่ กศน.อำเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น
ขนาดใหญ่ ได้แก่ กศน.อำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ กศน.อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

     ๓.๑๐  ข้าราชการครู/ สถานศึกษา ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ด้านเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
     (๑)  ข้าราชการครูในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น  ด้านเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
           อาเซียน
ขนาดเล็ก ได้แก่ ..................................................................................................................................
  สังกัด..........................................................................จังหวัด..................................................
ขนาดกลาง ได้แก่ นายสุรินทร  คูณเมือง  สังกัด กศน.อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นายเสกสรร  สงวนนาม  สังกัด กศน.อำเภอไชยวาน  จังหวัดอุดรธานี
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ นางสาวบุศลิน ช่างสลัก  สังกัด กศน.อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

     (๒) สถานศึกษา ( กศน.อำเภอ/เขต) ดีเด่น  ด้านเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ขนาดเล็ก ได้แก่ กศน.อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดกลาง ได้แก่ กศน.อำเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร
ขนาดใหญ่ ได้แก่ กศน.อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ กศน.อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 
      ๓.๑๑  สถานศึกษา ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต  ด้านธรรมาภิบาล
     (๑)  สถานศึกษา( กศน.อำเภอ/เขต) ดีเด่น  ด้านธรรมาภิบาล
ขนาดเล็ก ได้แก่ กศน.อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดกลาง ได้แก่ กศน.อำเภอโคกโพธิ์ชัย  จังหวัดขอนแก่น
ขนาดใหญ่ ได้แก่ กศน.อำเภอยางชุมน้อย  จังหวัดศรีสะเกษ
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ กศน.อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา
     ๓.๑๒  ข้าราชการครู/ สถานศึกษา ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต  ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
     (๑)  ข้าราชการครูในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น  ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ขนาดเล็ก ได้แก่ นางกิ่งดาว นิตยไพบูลย์  สังกัด กศน.อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดกลาง ได้แก่ นายนพรัตน์  แจ้งหมื่นไวย  สังกัด กศน.อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางจีระนันท์  เสนเผือก  สังกัด กศน.อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ นางพรทิพย์  เดชโฮม  สังกัด กศน.อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

     ๓.๑๓  ข้าราชการครู/ สถานศึกษา ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ด้านกิจกรรมสร้างเสริมลักษณะนิสัย
   (๑)  ข้าราชการครูในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น  ด้านกิจกรรมสร้างเสริมลักษณะนิสัย
ขนาดเล็ก ได้แก่ นางผัลย์สุภา  แบ้งกลาง
  สังกัด กศน.อำเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด
ขนาดกลาง ได้แก่ ..................................................................................................................................
  สังกัด ..........................................................................จังหวัด..................................................
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางสาวปนัดดา แอบเกษม    สังกัด กศน.อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ นางศรวณี  อ่อนสำอาง  สังกัด กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี

     (๒) สถานศึกษา ( กศน.อำเภอ/เขต) ดีเด่น  ด้านกิจกรรมสร้างเสริมลักษณะนิสัย
ขนาดเล็ก ได้แก่ กศน.อำเภอโพนทราย  จังหวัดร้อยเอ็ด
ขนาดกลาง ได้แก่ กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี
ขนาดใหญ่ ได้แก่ กศน.อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ กศน.อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ
 
     ๓.๑๔  ข้าราชการครู/ สถานศึกษา ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย
   (๑)  ข้าราชการครูในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น  ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ขนาดเล็ก ได้แก่ ..................................................................................................................................
  สังกัด ..........................................................................จังหวัด..................................................
ขนาดกลาง ได้แก่ ..................................................................................................................................
  สังกัด ..........................................................................จังหวัด..................................................
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางสาวพักตร์วิมล  รอดสันเทียะ
  สังกัด กศน.อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ นายอิทธิพล จำนงศาสตร์
  สังกัด กศน.อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

     (๒) สถานศึกษา ( กศน.อำเภอ/เขต) ดีเด่น  ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ขนาดเล็ก ได้แก่ กศน.อำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดกลาง ได้แก่ กศน.อำเภอภูหลวง   จังหวัดเลย
ขนาดใหญ่ ได้แก่ กศน.อำเภอไชยวาน  จังหวัดอุดรธานี
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ กศน.อำเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี

     ๓.๑๕  สถานศึกษา ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต  ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
     (๑)  สถานศึกษา( กศน.อำเภอ/เขต) ดีเด่น  ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ขนาดเล็ก ได้แก่ กศน.อำเภอสังคม   จังหวัดหนองคาย
ขนาดกลาง ได้แก่ กศน.อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
ขนาดใหญ่ ได้แก่ กศน.อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ กศน.อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด

     ๓.๑๖  ข้าราชการครู/ สถานศึกษา ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ด้านส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   (๑)  ข้าราชการครูในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น  ด้านส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลัก
        ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขนาดเล็ก ได้แก่ นางคำหล้า  พันหนองหว้า
  สังกัด กศน.อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ขนาดกลาง ได้แก่ นางบุศรา คมจิตร
  สังกัด กศน.อำเภอทรายมูล   จังหวัดยโสธร
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางมณีนุช  วัดทอง
  สังกัด กศน.อำเภอเขาสวนกวาง    จังหวัดขอนแก่น
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ นายประสิทธ์  ตั้งประเสริฐ
  สังกัด กศน.อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

     (๒) สถานศึกษา ( กศน.อำเภอ/เขต) ดีเด่น  ด้านส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
          เศรษฐกิจพอเพียง
ขนาดเล็ก ได้แก่ กศน.อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดกลาง ได้แก่ กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี
ขนาดใหญ่ ได้แก่ กศน.อำเภอไชยวาน  จังหวัดอุดรธานี
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ กศน.อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา

     ๓.๑๗  ข้าราชการครู/ สถานศึกษา ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ด้านเกษตรธรรมชาติ   
     (๑)  ข้าราชการครูในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น  ด้านเกษตรธรรมชาติ
ขนาดเล็ก ได้แก่ ..................................................................................................................................
  สังกัด ..........................................................................จังหวัด..................................................
ขนาดกลาง ได้แก่ นายจตุรวิทย์ วงศ์สุรศิลป์  สังกัด กศน.อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นายนราธิป กมลลิ้มสกุล  สังกัด กศน.อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ นายระวี  คึมยะราช  สังกัด กศน.อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

     (๒) สถานศึกษา ( กศน.อำเภอ/เขต) ดีเด่น  ด้านเกษตรธรรมชาติ
ขนาดเล็ก ได้แก่ กศน.อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดกลาง ได้แก่ กศน.อำเภอวังน้ำเขียว  จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดใหญ่ ได้แก่ กศน.อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ กศน.อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี

     ๓.๑๘  ข้าราชการครู/ สถานศึกษา ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     (๑)  ข้าราชการครูในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น  ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
           และ สิ่งแวดล้อม   
ขนาดเล็ก ได้แก่ ..................................................................................................................................
  สังกัด..........................................................................จังหวัด..................................................
ขนาดกลาง ได้แก่ นางสุดใจ วราห์สิน  สังกัด กศน.อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางสาวปนัดดา  แอบเกษม  สังกัด กศน.อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ นางสาวอรพรรณ พลเยี่ยม  สังกัด กศน.อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด

     (๒) สถานศึกษา ( กศน.อำเภอ/เขต) ดีเด่น  ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
          สิ่งแวดล้อม
ขนาดเล็ก ได้แก่ กศน.อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดกลาง ได้แก่ กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์
ขนาดใหญ่ ได้แก่ กศน.อำเภอสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ กศน.อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

     ๓.๑๙  ข้าราชการครู/ สถานศึกษา ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
     (๑)  ข้าราชการครูในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น  ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
ขนาดเล็ก ได้แก่ นางสาวฉันทลักษณ์ ศรีผา
  สังกัด กศน.อำเภอโพนทราย  จังหวัดร้อยเอ็ด
ขนาดกลาง ได้แก่ ..................................................................................................................................
  สังกัด..........................................................................จังหวัด..................................................
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางมณฑาทิพย์  เสยยงคะ  สังกัด กศน.อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ นางสาวณิชาพัชร์ พูลขันธ์  สังกัด กศน.อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

     ๓.๒๐  สถานศึกษา ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต  ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน
     (๑)  สถานศึกษา( กศน.อำเภอ/เขต) ดีเด่น  ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน
ขนาดเล็ก ได้แก่ กศน.อำเภอประจักษ์ศิลปาคม  จังหวัดอุดรธานี
ขนาดกลาง ได้แก่ กศน.อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดใหญ่ ได้แก่ กศน.อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ กศน.อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย

     ๓.๒๑  สถานศึกษา ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต  ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ
     (๑)  สถานศึกษา( กศน.อำเภอ/เขต) ดีเด่น  ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขนาดเล็ก ได้แก่ กศน.อำเภอโพนทราย  จังหวัดร้อยเอ็ด
ขนาดกลาง ได้แก่ กศน.อำเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย
ขนาดใหญ่ ได้แก่ กศน.อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ กศน.อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

 

๓.๒๒  ข้าราชการครู/ สถานศึกษา ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ด้านส่งเสริมการประกอบอาชีพ
     (๑)  ข้าราชการครูในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น  ด้านส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ขนาดเล็ก ได้แก่ นางผัลย์สุภา  แบ้งกลาง  สังกัด กศน.อำเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด
ขนาดกลาง ได้แก่ นายนพรัตน์ แจ้งหมื่นไวย  สังกัด กศน.อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางสาวนุรัต  วรกฎ  สังกัด กศน.อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ นางจีราภรณ์ จันทร์โฉม  สังกัด กศน.อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

      (๒) สถานศึกษา ( กศน.อำเภอ/เขต) ดีเด่น  ด้านส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ขนาดเล็ก ได้แก่ กศน.อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดกลาง ได้แก่ กศน.อำเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย
ขนาดใหญ่ ได้แก่ กศน.อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร

     ๓.๒๓  ข้าราชการครู/ สถานศึกษา ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ด้านส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี
     (๑)  ข้าราชการครูในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น  ด้านส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี
ขนาดเล็ก ได้แก่ ..................................................................................................................................
  สังกัด..........................................................................จังหวัด..................................................
ขนาดกลาง ได้แก่ ..................................................................................................................................
  สังกัด..........................................................................จังหวัด..................................................
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางสาวนพณัฐ แท่นทอง  สังกัด กศน.อำเภอเชียงคาน  จังหวัดเลย
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ นายเทพพร เต็มตาวงษ์  สังกัด กศน.อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

     (๒) สถานศึกษา ( กศน.อำเภอ/เขต) ดีเด่น  ด้านส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี
ขนาดเล็ก ได้แก่ กศน.อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดกลาง ได้แก่ กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์  จังหวัดอุดรธานี
ขนาดใหญ่ ได้แก่ กศน.อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ กศน.อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย

 

     ๓.๒๔  ข้าราชการครู  ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     (๑)  ข้าราชการครูในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น  ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดเล็ก ได้แก่ นางชลพิชา หาญณรงค์  สังกัด กศน.อำเภอภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ
ขนาดกลาง ได้แก่ นางภารดี คำแลง  สังกัด กศน.อำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางชญาณี  ใหญ่สูงเนิน  สังกัด กศน.อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ นางดวงใจ ศรีเปารยะ  สังกัด กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี

     ๓.๒๕  ข้าราชการครู  ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย
     (๑)  ข้าราชการครูในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น  ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย
ขนาดเล็ก ได้แก่ ..................................................................................................................................
  สังกัด ..........................................................................จังหวัด..................................................
ขนาดกลาง ได้แก่ นางสาวชมพูนุช  หิริโกกุล  สังกัด กศน.อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางรัศมี  รัตนแสนศรี  สังกัด กศน.อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ นางนิตยา นิลโชติ  สังกัด กศน.อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ
 
     ๓.๒๖  ข้าราชการครู  ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ด้านทักษะชีวิต
     (๑)  ข้าราชการครูในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น  ด้านทักษะชีวิต
ขนาดเล็ก ได้แก่ นางธัญวรัตน์  พงษ์เดชาตระกูล   สังกัด กศน.อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
ขนาดกลาง ได้แก่ นายเชิดชัย กลึงพุดซา  สังกัด กศน.อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางศิริพร  หาจันดา  สังกัด กศน.อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ นายระวี  คึมยะราช  สังกัด กศน.อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย
 
     ๓.๒๗  ข้าราชการครู  ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ด้านพัฒนาอาชีพ
     (๑)  ข้าราชการครูในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น  ด้านพัฒนาอาชีพ
ขนาดเล็ก ได้แก่ ..................................................................................................................................
  สังกัด..........................................................................จังหวัด..................................................
ขนาดกลาง ได้แก่ นางภารดี  คำแลง  สังกัด  กศน.อำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางสาวเพ็ญแก้ว  ดงโย  สังกัด  กศน.อำเภอปทุมรัตน์  จังหวัดร้อยเอ็ด
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ นายสามิตร  แก้วก่า  สังกัด กศน.อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

     ๓.๒๘  ข้าราชการครู  ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ด้านพัฒนาชุมชนและสังคม
     (๑)  ข้าราชการครูในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต ดีเด่น  ด้านพัฒนาชุมชนและสังคม
ขนาดเล็ก ได้แก่ ..................................................................................................................................
  สังกัด ..........................................................................จังหวัด..................................................
ขนาดกลาง ได้แก่ นายสุรินทร  คูณเมือง  สังกัด กศน.อำเภอหว้านใหญ่   จังหวัดมุกดาหาร
ขนาดใหญ่ ได้แก่ ..................................................................................................................................
  สังกัด ..........................................................................จังหวัด..................................................
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ นายอเสกข์ อุปพงษ์  สังกัด กศน.อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

     ๓.๒๙  สถานศึกษา ในสังกัด กศน.อำเภอ/เขต 
     (๑)  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ  ดีเด่น
ขนาดเล็ก ได้แก่ กศน.อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ขนาดกลาง ได้แก่ กศน.อำเภอเบ็ญจลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ
ขนาดใหญ่ ได้แก่ กศน.อำเภอเชียงคาน   จังหวัดเลย
ขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่ กศน.อำเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี


๔. ผู้บริหารระดับจังหวัด/ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัด
 ๔.๑ ด้านส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
     (๑)  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด / กทม. 
ขนาดเล็ก ได้แก่ นายจักรกริช  บุญเดช   สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
ขนาดกลาง ได้แก่ นายบุญโชค  พลดาหาญ   สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์  สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด

     (๒) รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม.
ขนาดเล็ก ได้แก่ ..................................................................... สังกัด  …………………………………………….
ขนาดกลาง ได้แก่ .....................................................................สังกัด  ……………………………………………. 
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางอุไร ยืนสุข    สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
 
     ๔.๒ ผู้บริหารด้านวิชาการ
     (๑)  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด / กทม.
ขนาดเล็ก ได้แก่ นายชาตรี  ม่วงสว่าง   สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู
ขนาดกลาง ได้แก่ นางรุ่งทิวา  ศรีวรขาน                 สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม 
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางวิมลมาลย์ รินไธสง   สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์
  
     (๒) รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม.
ขนาดเล็ก ได้แก่ ว่าที่ พ.ต.ดำริห์  ติยะวัฒน์  สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู
ขนาดกลาง ได้แก่ นายประพรรณ์  ขามโนนวัด  สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
ขนาดใหญ่ ได้แก่ ..................................................................................................................................
     สังกัด..........................................................................จังหวัด..................................................
 ๔.๓ ผู้บริหารด้านบริหารจัดการ
     (๑)  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด / กทม. 
ขนาดเล็ก ได้แก่ นายชาตรี ม่วงสว่าง   สังกัด   สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู
ขนาดกลาง ได้แก่ นายสถิตย์  ทองเหลา   สังกัด   สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์  สังกัด   สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
  
     (๒) รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม.
ขนาดเล็ก ได้แก่ นางสุวาลี  บุญปัญญา   สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
ขนาดกลาง ได้แก่ นายประพรรณ์  ขามโนนวัด  สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางอุไร ยืนสุข    สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

    
     ๔.๔ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด / กทม. 
ขนาดเล็ก ได้แก่ นายชาตรี ม่วงสว่าง   สังกัด   สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู
ขนาดกลาง ได้แก่ นายบุญโชค  พลดาหาญ   สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์  สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด

     ๔.๕ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม.
ขนาดเล็ก ได้แก่ นางสุวาลี  บุญปัญญา   สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
ขนาดกลาง ได้แก่ นางยุวดี  แจ้งกร    สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ 
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นายปราโมทย์ กลีบทอง   สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

  ๔.๖ ศึกษานิเทศก์ ด้านส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ขนาดเล็ก ได้แก่ ....................................................................สังกัด........................................................
ขนาดกลาง ได้แก่ ................................................................... สังกัด......................................................
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางสาวบังอร  ดวงดุษดี   สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
  ๔.๗ ศึกษานิเทศก์ ด้านวิชาการ
ขนาดเล็ก ได้แก่ ..................................................................สังกัด........................................................
ขนาดกลาง ได้แก่ นางพัชราภรณ์ เหล็กกล้า   สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
ขนาดใหญ่ ได้แก่ นางขวัญใจ จันทร์เจริญ   สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

๕. หน่วยงาน (สำนักงาน กศน.จังหวัด/ กทม.)
 ๕.๑ สำนักงาน กศน.จังหวัด/ กทม. ดีเด่น ด้านส่งเสริมการอ่าน
ขนาดเล็ก ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
ขนาดกลาง ได้แก่ ....................................................................................................................................
ขนาดใหญ่ ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

     ๕.๒ สำนักงาน กศน.จังหวัด/ กทม. ดีเด่น ด้านการป้องกันยาเสพติด
ขนาดเล็ก ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู
ขนาดกลาง ได้แก่ ..................................................................................................................................
ขนาดใหญ่ ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด

     ๕.๓ สำนักงาน กศน.จังหวัด/ กทม. ดีเด่น ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย
ขนาดเล็ก ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู
ขนาดกลาง ได้แก่ ..................................................................................................................................
ขนาดใหญ่ ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
     ๕.๔ สำนักงาน กศน.จังหวัด/ กทม. ดีเด่น ด้านส่งเสริมกิจกรรมตามพระราชดำริ
ขนาดเล็ก ได้แก่ ..................................................................................................................................
ขนาดกลาง ได้แก่ ..................................................................................................................................
ขนาดใหญ่ ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร

     ๕.๕ สำนักงาน กศน.จังหวัด/ กทม. ดีเด่น ด้านเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ขนาดเล็ก ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
ขนาดกลาง ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ขนาดใหญ่ ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

     ๕.๖ สำนักงาน กศน.จังหวัด/ กทม. ดีเด่น ด้านธรรมาภิบาล
ขนาดเล็ก ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
ขนาดกลาง ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
ขนาดใหญ่ ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
    
     ๕.๗ สำนักงาน กศน.จังหวัด/ กทม. ดีเด่น ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ขนาดเล็ก ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
ขนาดกลาง ได้แก่ ..................................................................................................................................
ขนาดใหญ่ ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
 
     ๕.๘  สำนักงาน กศน.จังหวัด/ กทม. ดีเด่น ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ขนาดเล็ก ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู
ขนาดกลาง ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
ขนาดใหญ่ ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
 
     ๕.๙ สำนักงาน กศน.จังหวัด/ กทม. ดีเด่น ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน
ขนาดเล็ก ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
ขนาดกลาง ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
ขนาดใหญ่ ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด

     ๕.๑๐ สำนักงาน กศน.จังหวัด/ กทม. ดีเด่น ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขนาดเล็ก ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู
ขนาดกลาง ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ขนาดใหญ่ ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
     ๕.๑๑ สำนักงาน กศน.จังหวัด/ กทม. ดีเด่น ด้านส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ขนาดเล็ก ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู
ขนาดกลาง ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
ขนาดใหญ่ ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด

     ๕.๑๒ สำนักงาน กศน.จังหวัด/ กทม. ดีเด่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี
ขนาดเล็ก ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู
ขนาดกลาง ได้แก่ ..................................................................................................................................
ขนาดใหญ่ ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี

     ๕.๑๓ สำนักงาน กศน.จังหวัด/ กทม.
ขนาดเล็ก ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
ขนาดกลาง ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
ขนาดใหญ่ ได้แก่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
 
๖. ผู้บริหาร/ข้าราชการครู สังกัดสถานศึกษาขึ้นตรงสำนักงาน กศน. และสถานศึกษาขึ้นตรงสำนักงาน กศน.
 ๖.๑ ด้านส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  ๖.๑.๑ ผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรง  ได้แก่  นายวรวุฒิ  โคตรพันธ์ สังกัด  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
  ๖.๑.๒ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรง  ได้แก่.........................................................................
 สังกัด.........................................................................จังหวัด........................................................................

     ๖.๒ ผู้บริหารด้านวิชาการ
  ๖.๒.๑ ผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรง  ได้แก่...............................................................................
 สังกัด.........................................................................จังหวัด........................................................................
  ๖.๒.๒ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรง  ได้แก่........................................................................
 สังกัด.........................................................................จังหวัด........................................................................

     ๖.๓ ผู้บริหารด้านบริหารจัดการ
๖.๓.๑ ผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรง  ได้แก่  ว่าที่ ร.ท. ชำนาญ เรียนเลิศอนันต์  สังกัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
  ๖.๓.๒ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรง  ได้แก่........................................................................
 สังกัด.........................................................................จังหวัด........................................................................

     ๖.๔ ผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรงสำนักงาน กศน. ได้แก่ ว่าที่ ร.ท. ชำนาญ เรียนเลิศอนันต์  สังกัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

๖.๕ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาขึ้นตรงสำนักงาน กศน. ได้แก่.................................................................
     สังกัด.........................................................................จังหวัด........................................................................
        
     ๖.๖ ด้านส่งเสริมการศึกษาของผู้ด้อยโอกาส
  ๖.๖.๑ ข้าราชการครู  สังกัดสถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่....................................................................
 สังกัด.......................................................................................................................จังหวัด.............................
  ๖.๖.๒ สถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่........................................................................................................
 สังกัด.......................................................................................................................จังหวัด.............................

 ๖.๗ ด้านส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
     ๖.๗.๑ ข้าราชการครู  สังกัดสถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่....................................................................
 สังกัด.......................................................................................................................จังหวัด.............................
  ๖.๗.๒ สถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่........................................................................................................
 สังกัด.......................................................................................................................จังหวัด.............................
        
     ๖.๘ ด้านการป้องกันยาเสพติด
     ๖.๘.๑ ข้าราชการครู  สังกัดสถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่....................................................................
 สังกัด.......................................................................................................................จังหวัด.............................
  ๖.๘.๒ สถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่........................................................................................................
 สังกัด.......................................................................................................................จังหวัด.............................
        
     ๖.๙ ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย
     ๖.๙.๑ ข้าราชการครู  สังกัดสถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่....................................................................
 สังกัด.......................................................................................................................จังหวัด.............................
  ๖.๙.๒ สถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่........................................................................................................
 สังกัด.......................................................................................................................จังหวัด.............................

     ๖.๑๐ ด้านส่งเสริมกิจกรรมตามพระราชดำริ
     ๖.๑๐.๑ ข้าราชการครู  สังกัดสถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่....................................................................
 สังกัด.......................................................................................................................จังหวัด.............................
  ๖.๑๐.๒ สถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่........................................................................................................
 สังกัด.......................................................................................................................จังหวัด.............................
      
 ๖.๑๑ ด้านส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
     ๖.๑๑.๑ ข้าราชการครู  สังกัดสถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่....................................................................
 สังกัด.......................................................................................................................จังหวัด.............................
  ๖.๑๑.๒ สถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
 
     ๖.๑๒ ด้านเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๖.๑๒.๑ ข้าราชการครู  สังกัดสถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่   นางวรางค์รัตน์   ชายทวีป สังกัด  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา  
     ๖.๑๒.๒ สถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา
        
  
     ๖.๑๓  ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๖.๑๓.๑ ข้าราชการครู  สังกัดสถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่  นางวรางค์รัตน์   ชายทวีป สังกัด  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา  
    
     ๖.๑๔ ด้านธรรมาภิบาล
  ๖.๑๔.๑ สถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
        
     ๖.๑๕ ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย
     ๖.๑๕.๑ ข้าราชการครู  สังกัดสถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่....................................................................
 สังกัด.......................................................................................................................จังหวัด.............................
  ๖.๑๕.๒ สถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่...................................................................................................
     สังกัด.......................................................................................................................จังหวัด.............................
        
 ๖.๑๖  ด้านส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
     ๖.๑๖.๑ ข้าราชการครู  สังกัดสถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่  นายไตรภพ  ก้อนโฮม สังกัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
  ๖.๑๖.๒ สถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

     ๖.๑๗ ด้านส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     ๖.๑๗.๑ ข้าราชการครู  สังกัดสถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่  นายวรชาติ  โพธิแท่น สังกัด ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
  ๖.๑๗.๒ สถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่...................................................................................................
     สังกัด.......................................................................................................................จังหวัด.............................
    
     ๖.๑๘ ด้านเกษตรธรรมชาติ
     ๖.๑๘.๑ ข้าราชการครู  สังกัดสถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่  นางเพียงใจ  ราชกุล สังกัด  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
  ๖.๑๘.๒ สถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร
    
 ๖.๑๙ ด้านส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     ๖.๑๙.๑ ข้าราชการครู  สังกัดสถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่  นางณัฐพร  มนูประเสริฐ   สังกัด  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
  ๖.๑๙.๒ สถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

 ๖.๒๐ ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
     ๖.๒๐.๑ ข้าราชการครู  สังกัดสถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่....................................................................
 สังกัด.......................................................................................................................จังหวัด.............................
 
     ๖.๒๑ ด้านระบบประกันคุณภาพ
     ๖.๒๑.๑ สถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

     ๖.๒๒ ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ
     ๖.๒๒.๑ สถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด 
    
     ๖.๒๓ ด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
     ๖.๒๓.๑ ข้าราชการครู  สังกัดสถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่....................................................................
 สังกัด.......................................................................................................................จังหวัด.............................
  ๖.๒๓.๒ สถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่...................................................................................................
     สังกัด.......................................................................................................................จังหวัด.............................

     ๖.๒๔ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     ๖.๒๔.๑ ข้าราชการครู  สังกัดสถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่....................................................................
 สังกัด.......................................................................................................................จังหวัด.............................

     ๖.๒๕ ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย
     ๖.๒๕.๑ ข้าราชการครู  สังกัดสถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่  นายไตรภพ  ก้อนโฮม สังกัด ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น

     ๖.๒๖ ด้านทักษะชีวิต
     ๖.๒๖.๑ ข้าราชการครู  สังกัดสถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่....................................................................
 สังกัด.......................................................................................................................จังหวัด.............................

 ๖.๒๗ ด้านพัฒนาอาชีพ
     ๖.๒๗.๑ ข้าราชการครู  สังกัดสถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่....................................................................
 สังกัด.......................................................................................................................จังหวัด.............................

 ๖.๒๘ ด้านพัฒนาชุมชนและสังคม
     ๖.๒๘.๑ ข้าราชการครู  สังกัดสถานศึกษาขึ้นตรง ได้แก่....................................................................
 สังกัด.......................................................................................................................จังหวัด.............................

     ๖.๒๙ สถานศึกษาขึ้นตรงสำนักงาน กศน.  ได้แก่  ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
    

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖

 

 


                                                     
                                        ลงชื่อ  
                                                    (นายวราวุธ  พยัคฆพงษ์)
  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

 

กลับหน้าสารบัญเรื่อง   

เนื้อหาที่ท่านกำลังอ่านปัจจุบัน คือ หน้าที่ 35 ชื่อ file:main35.htm
อ่านเนื้อหาย้อนหลัง ...[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ]

งานสารสนเทศ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่ 415 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 0 4531 1511 โทรสาร 0 4531 3479
http://esan.nfe.go.th/
ติดต่อมาได้ที่
 

พัฒนา ระบบ Web Template โดย ศรีเชาวน์ วิหคโต
Update ข้อมูลโดย งานสารสนเทศ กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เมื่อ
4 Orange Zaa