บทที่ 3 วิธีการขับรถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง


ขอบข่ายเนื้อหา

1. วิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง
2. ลักษณะการวางท่าทางท่สำคัญ
3. การจูงรถจักรยานยนต์
4. การตั้งขาตั้ง
5. การติดเครื่องและการดับเครื่อง
6. การเปลี่ยนเกียร์
7. การออกรถจักรยานยนต์
8. การเลี้ยว
9. การแซง
10. การเปลี่ยนช่องทางเดินรถ
11. ทางตัดมุม
12. การกลับรถจักรยานยนต์
13. การหยุดรถจักรยานยนต์(การเบรคหรือการห้ามล้อ)
14. การขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางโค้ง(การเลี้ยวโค้ง)

 

สาระสำคัญ

              การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธี จะต้องให้ความสำคัญกับท่าทางการขับขี่ ส่วนประกอบของร่างกาย พร้อมทั้งการเรียนรู้วิธีการขับขี่ในแต่ละสถานการณ์ การปฏิบัติตัวให้พร้อม เพื่อให้การขับขี่รถจักรยานยนต์เกิดความปลอดภัย

 จุดประสงค์การเรียนรู้         

             เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจถึงวิธีการขับขี่จักรยานต์ได้อย่างถูกต้อง  ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาวิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์  การวางท่าทาง การจูงรถ การตั้งขา การเปลี่ยนเกียร์ การออกรถ การเลี้ยว การแซง การเปลี่ยนช่องทางเดินรถ  การหยุดรถ การขับขี่ทางโค้ง  และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยได้     

.