หน่วยที่ ๓ หน่อไม้ฝรั่ง >>ตอนที่ ๔ ารปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

 

๔.๔ การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

            แม้ว่าจะมีการปลูกหน่อไม้ฝรั่งกันมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๘จนปัจจุบันนี้ แพร่หลายไปมากพอสมควรแต่ทว่าการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ก็ดูเหมือนว่ายังเป็นของใหม่สำหรับเมืองไทย เพราะหน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชผักต่างประเทศ คนไทยไม่ค่อยคุ้นเคยกันสักกี่มากน้อย แตกต่างจากปลูกต้นหอม ต้นกระเทียม หรือผักบุ้งจีน ที่ปลูกกันมาจนคุ้นเคยแล้ว

            การปลูกหน่อไม้ฝรั่ง จึงต้องมีเทคนิค วิธีการ จะต้องมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน การปลูกสำหรับประเทศไทย เรื่องนี้ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ให้ความสนใจมาก มีการแนะนำที่ดีแก่ เกษตรกรมากมาย เพื่อให้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งเป็นไปด้วยดี

            วิธีการปลูกที่ถูกต้อง เริ่มตั้งแต่คัด เลือกพันธุ์ ลงมือปลูก การดูแลรักษาเมื่อ ปลูกแล้ว เทคนิคต่าง ๆ ที่จะต้องปฏิบัติอย่าง ถูกวิธี การเพิ่มผลผลิต วิธีการปฏิบัติหลัง การเก็บเกี่ยวแล้ว เมื่อเข้าใจถึงวิธีการปลูก ที่ถูกต้องแล้ว มาลงมือปลูกหน่อไม้ฝรั่ง กันเถอะ

การปลูก 

การปลูก 

            ๑. เตรียมดินให้ลึก ๓๐-๓๕ ซ.ม. เพื่อ ให้รากเจริญเติบโตและหาอาหารเลี้ยงลำต้น ได้ดี ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา ๓ ตัน/ไร่ และ ปุ๋ยเคมีสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ อัตรา ๑๐๐ กิโลกรัม/ไร่

            ๒. ระยะปลูกที่ใช้คือ ๕๐ x ๑๕๐ X ๒๐๐ เซนติเมตร, ๕๐ x ๑๒๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร

            ๓. กล้าที่ใช้ปลูกควรมีลักษณะ ดังนี้

                        ๓.๑ อายุ ๔-๖ เดือน ต้นกล้าจะ มีความแข็งแรง สมบูรณ์ดีมาก มีอัตราการ รอดตายสูงมาก
                        ๓.๒ ความสูงของต้นมากกว่า ๕๐ ซม.
                        ๓.๓ มีรากสะสมอาหารสมบูรณ์และมีจำนวนรากมาก
                        ๓.๔ มีตาสมบูรณ์ขนาดใหญ่ โดยรอบเหง้า
                        ๓.๕ กล้าต้องปราศจากโรคแมลง

            ๔. การปลูกที่ถูกวิธีเมื่อย้ายกล้า จากแปลงกล้าแล้ว ควรปลูกทันที ไม่ควร ทิ้งไว้นานเกิน ๓ วัน การปลูกหน่อไม้ฝรั่งนั้น ไม่ใช่ปลูกต้นไม้ธรรมดาทั่วไป นับว่าเป็น พืชพันธุ์ไม้จากต่างประเทศที่ยังไม่คุ้ยเคย กันดีนักกับเกษตรกรทั่วไปของประเทศไทย ก่อนการปลูก ๑ วัน จะต้องรดน้ำในแปลง ที่จะปลูก เอาไว้เสียก่อนเพื่อให้ดินมีความชื้น พอเพียงต่อการปลูก

            จะต้องขุดหลุมปลูกเอาไว้ก่อน ควรจัดทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลูกให้เป็นแถว เป็นแนวเรียงรายกันไป วิธีการปลูกแบบนี้ก็ ได้แก่จะต้องเอาเชือกมาขึงให้ตึงเพื่อเป็นแนว ในการปลูก เอาไม้ที่มีความยาว ๕๐ เซนติเมตร มาวัดเพื่อทำเป็นเครื่องหมาย ในการปลูกเอาไว้บนแปลงปลูก ให้มีระยะห่าง ระหว่างต้น ๕๐ เซนติเมตร ระยะระหว่างแถว ๑๕๐ เซนติเมตร

            ๕. ใช้กล้า ๑ ต้นต่อ ๑ หลุม

            ๖. ขุดหลุมปลูกควรลึก ๑๐-๑๕ เซนติเมตร กว้างยาวประมาณ ๑๕ เซนติเมตร จัดการคลุกปุ๋ยหมักที่หมักได้ที่ดีแล้วประมาณ ๒ กะลามะพร้าว ผสมใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ลง ไปอีก โดยใช้สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ ในอัตรา ๒ ช้อนชากับดินที่ขุดขึ้นมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน ดีแล้วใส่ลงในหลุมที่จะปลูกและทำเนิน ตรงกลางหลุม

            ๗. วางกล้าลงปลูกทันทีในลักษณะ แผ่รากให้กระจายบนเนิน ทิศทางของตา ไปแนวเดียวกันกับแถวแล้วกลบดิน

            ๘. พื้นดินบนแปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่ง สมควรเอาฟางแห้งปกคลุมดินเอาไว้ก่อน เพื่อรักษาความชื้นเอาไว้ในดิน ไม่ให้ระเหย ออกไปเร็วเกินไป