ตอนที่ ๔ การประดิษฐ์บายศรีเทพ 

ขอบข่ายเนื้อหา

เรื่องที่ ๔.๑ วัสดุอุปกรณ์บายศรีเทพ
เรื่องที่ ๔.๒ การเตรียมส่วนประกอบบายศรีเทพ
เรื่องที่ ๔.๓ วิธีประกอบพานบายศรีเทพ

สาระสำคัญ

         บายศรีเทพ ๑ พาน ประกอบด้วยตัวบายศรี ๙ ชั้นจำนวน ๘ องค์ จัดวางลงพานแปดด้านมีระยะห่างเท่า ๆ กัน ตรงกลางวางกรวย ประกอบเสร็จตกแต่งรอบพานด้วย ดอกดาวเรือง และเสียบยอดกรวยด้วยดอกดาวเรืองหรือดอกบัว    

จุดประสงค์การเรียนรู้           เมื่อเรียนรู้ตอนที่ ๔จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

๑. บอกวัสดุที่ใช้ในการทำบายศรีเทพได้
๒. บอกขั้นตอนการเตรียมส่วนประกอบบายศรีเทพได้
๓. บอกวิธีประกอบพานบายศรีเทพได้
๔. ประดิษฐ์พานบายศรีเทพได้