ตอนที่ ๓ การประดิษฐ์บายศรีปากชาม 

เรื่องที่ ๓.๑ วัสดุอุปกรณ์บายศรีปากชาม

๑. ผ้าโพลีออยเขียว
๒. ดอกพุดพลาสติก
๓. ดอกดาวเรืองผ้า
๔. ดอกบัวประดิษฐ์
๕. ฟองน้ำหนา .๐๓ เซนติเมตร
๖. กระดาษถ่ายเอกสารหรือกระดาษอัดสำเนา หน้าเดียว หรือกระดาษโฆษณาสินค้า
๗. กระดาษโปสเตอร์แข็งสำหรับทำกรวย
๘. โฟมรองพานหนา ๑ นิ้ว
๙. พานขนาด ๑๒ เซนติเมตร
๑๐. กรรไกร
๑๑. คีม
๑๒. กาวลาเท็กซ์
๑๓. ไม้เสียบลูกชิ้น
๑๔. ไม้จิ้มฟัน