ตอนที่ ๓ การประดิษฐ์บายศรีปากชาม 

ขอบข่ายเนื้อหา

เรื่องที่ ๓.๑ วัสดุอุปกรณ์บายศรีปากชาม
เรื่องที่ ๓.๒ การเตรียมส่วนประกอบบายศรีปากชาม
เรื่องที่ ๓.๓ วิธีประกอบพานบายศรีปากชาม

สาระสำคัญ

         บายศรีปากชาม ๑ พาน ประกอบด้วยตัวบายศรี ๙ ชั้นจำนวน ๓ องค์ และแมงดาจำนวน ๓ ตัว จัดวางลงพานสามด้านมีระยะห่างเท่า ๆ กัน ระหว่างตัวบายศรีแซมด้วยแมงดา ตรงกลางวางกรวย ประกอบเสร็จตกแต่งรอบพานด้วยดอกดาวเรือง และเสียบยอดกรวยด้วยดอกดาวเรืองหรือดอกบัว

จุดประสงค์การเรียนรู้           เมื่อเรียนรู้ตอนที่ ๓ จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ

๑. บอกวัสดุที่ใช้ในการทำบายศรีปากชามได้
๒. บอกขั้นตอนการเตรียมส่วนประกอบบายศรีปากชามได้
๓. บอกวิธีการประกอบพานบายศรีปากชามได้
๔. ประดิษฐ์บายศรีปากชามได้ ้