สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว

 

 

 

 

สาระสำคัญ                

            มุ่งให้ผู้เรียนเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย อารมณ์ การพัฒนาการทางเพศ การครองเรือน การจัดการกับปัญหาชีวิตและครอบครัว ความเสมอภาพทางเพศ วัฒนธรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์ การแสดงอารมณ์ การป้องกันตัวและการหลีกเลี่ยงจากการเบี่ยงเบนทาเงพศ การล่วงลเเมิดทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพัธ์และยาเสพติ ดโดยสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมกับตนเองและครอบครัว  รวมทั้งพฤติกรรมและอารมณ์ทางเพศได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนมีสัมพันธภพาที่ดีในชีวิตและครอบครัวและชุมชน เห็นคุณค่าของชีวิตและครอบครัวตลอดจนมีทักษะในการดำเนินชีวิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  1. เข้าใจอิทธิพลของครอบครัว เพื่อน สังคม และวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิตและสามารถวิเคราะห์แยกแยะ ได้เหมาะสม
  2. มีทักษะในการสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
  3. มีค่านิยมที่ดีในเรื่องเพศและเข้าใจธรรมชาติของการเกิดอารมณ์ทางเพศและรู้วิธีการผ่อนคลายและป้องกันอย่างถูกต้องเมหาะสม
  4. เข้าใจวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศและสามารถจัดการได้ถูกต้อง เหมาะสม
  5. หลีกเลี่ยงและป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงต่อการติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์

สาระการเรียนรู้

            หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิต และครอบครัวศึกษา
            หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เพศศึกษา